Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

หมวดโฆษณา : หนังสือ เครื่องเขียน การศึกษา

เทคนิคสู่ความเป็นเลิศในอาชีพผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการยุคใหม่

เทคนิคสู่ความเป็นเลิศในอาชีพผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการยุคใหม่
วันที่อบรม 02 สิงหาคม 2560 | ราคา 3,900 บาท


เปิดโอกาสให้เลขานุการที่มาจากต่างหน่วยงาน ได้มาร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในนายรู้สึกว่าเป็นมือขวามืออาชีพ ต้องดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ของผู้บริหาร ซึ่งล้วนแต่เป็นงานที่สำคัญยิ่ง และส่งผลต่อความสำเร็จและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการจะต้องมีทักษะต่างๆ ในการจัดการงานของตนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการ ได้รับประโยชน์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถพัฒนาทักษะและสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นเลขานุการมืออาชีพต่อไป
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ ในศิลปะในการครองใจเจ้านาย
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการอบรมสัมมนา
บทบาท หน้าที่และจรรยาบรรณของเลขานุการ
- ความหมายของคำว่า “เลขานุการ”
- ประเภทของเลขานุการ
- บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการ
- กิจนิสัยที่พึงประสงค์ของเลขานุการ
- จรรยาบรรณของเลขานุการ
- การเตรียมความพร้อมการเป็นเลขานุการมืออาชีพ
- เลขานุการที่ดีในทัศนคติของผู้บริหาร
ศิลปะการครองใจเจ้านาย
- ศิลปะการทำงานร่วมกับเจ้านายแต่ละประเภท
(มีการทำWorkshop)
- การคิดและทำงานแทนเจ้านายในการบริหารงานทั่วไป
- การบริหารเวลาให้เจ้านายและตนเองอย่างเหมาะสม
- การสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจกับเจ้านาย
(มีการทำWorkshop)
เทคนิคในการรับคำสั่งและการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- วิธีปฏิบัติในการรับคำสั่งโดยตรงจากเจ้านาย
- วิธีปฏิบัติในการรับคำสั่งจากบันทึกการสั่งงานของเจ้านาย
- วิธีปฏิบัติในการรับคำสั่งทางโทรศัพท์จากเจ้านาย
- การจัดลำดับความสำคัญของงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพ
- การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน และภายนอก
(มีการทำWorkshop)
วิธีการอบรมสัมมนา ทำความเข้าใจในเรื่องของการเป็นเลขานุการ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างจริง มีการทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
วิทยากร อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร
- อดีตเลขานุการผู้บริหารระดับสูงในองค์กรเอกชน
- ผู้ชำนาญการด้านฝึกอบรม โดยนำความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์ตรงกว่า 12 ปีที่ได้รับจากการทำงานมาประยุกต์ใช้ในการอบรมสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
- เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าภายใต้แบรนด์ devaaura

ประวัติการศึกษา
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- กำลังศึกษาต่อ STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY
ผ่านการอบรมหลักสูตร
- กลยุทธ์เลขานุการมือขวาผู้บริหาร เมื่อปี 2550
-เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล เมื่อปี 2550
- การวางแผนกลยุทธ์ เมื่อปี 2551
- การสื่อสารทางธุรกิจ เมื่อปี 2551
- English General Conversation เมื่อปี 2552
- Complaint..Management..&..Service Communication เมื่อปี 2552
- ก้าวสู่จุดสุดยอดด้วยการทำงานเชิงรุก เมื่อปี 2552
- การเป็นวิทยากรฝึกอบรมในองค์กร เมื่อปี 2552
- ผู้นำทีมที่ทรงประสิทธิผล เมื่อปี 2552
- เทคนิคการทำ Training Road Map และการวางแผนเพื่อเปลี่ยนพัฒนาบุคลากร เมื่อปี 2553
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร เมื่อปี 2553
- Functional Competency เมื่อปี 2555
-Training Road Map เมื่อปี 2555
- กลยุทธ์การให้บริหารที่เป็นเลิศ เมื่อปี 2556
- การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving & Decision Making) เมื่อปี 2556
- HAPPY WORKPLACE

Public Training & In-House Training
สอบถามฝ่ายบัญชี สมัครงาน และด้านอื่นๆ
Tel: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID : Tesstraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com • ผู้ประกาศ :

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • เบอร์ติดต่อ :

  099-162-9559 คุณฝน

 • อีเมล์ :

  Contact.tesstr@gmail.com

 • วัน-เวลา : 17 ก.ค. 60 06:31:17

 • IP ผู้ประกาศ : 171.7.111.252
 • ประเภท :ขาย
 • ราคา : 3,900 บาท
 • วิธีการชำระเงิน : --
 • วิธีการจัดส่ง : --
 • วันเริ่มประกาศ : 17 ก.ค. 60
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 16 ส.ค. 60

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข