Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

หมวดโฆษณา : หนังสือ เครื่องเขียน การศึกษา

หลักสูตร สุดยอดธุรการมืออาชีพ

หลักสูตร สุดยอดธุรการมืออาชีพ
9 พฤษภาคม 2560

อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร
ท่านละ 3,700 บาท
(ราคายังไม่รวม Vat)


หลักการและเหตุผล:

เปิดโอกาสให้พนักงานธุรการที่มาจากต่างหน่วยงานได้มาร่วมกันแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในงานด้าน
ธุรการ ที่มีความรับผิดชอบดูแลงานต่างๆในการจัดการงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพละประสิทธิผลสูงสุด


วัตถุประสงค์: เพื่อให้พนักงานธุรการ ได้รับประโยชน์จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้


เพื่อให้ผู้เข้าวาร่วมอบรมมีคมรู้ความเข้าใจในการจัดการงานด้านธุรการเป็นอย่างดี
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการทำงานเป็นทีมและกล้าแสดงความคิดเห็น

หัวข้อหลักสูตร:
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานธุรการ
เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศในงานธุรการ
เทคนิคการเป็นผู้ฟังที่ดีและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดลำดับความสำคัญของงาน
ภาษาที่พนักงานธุรการควรใช้ & ภาษาที่พนักงานธุรการไม่ควรใช้
การจัดทำ 5 ส ในหน่วยงาน
สร้างความมั่นใจในอาชีพธุรการ

วิธีการอบรม:
การบรรยาย/ การระดมสมอง/ กิจกรรมเกม

ระยะเวลาการอบรม : 1 วัน
ผู้เข้ารับการอบรม : พนักงานรับเรื่องร้องเรียน/ บุคคลทั่วไป
วิทยากร อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร


- วิทยากรอิสระ
- อดีตเลขานุการผู้บริหารระดับสูงในองค์กรเอกชน
- ผู้ชำนาญการด้านฝึกอบรม โดยนำความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์ตรงกว่า 15 ปีที่ได้รับจากการทำงานมาประยุกต์ใช้ใน การอบรมสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

ประวัติการศึกษา
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY

ผ่านการอบรมหลักสูตร
- กลยุทธ์เลขานุการมือขวาผู้บริหาร เมื่อปี 2550
- เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล เมื่อปี 2550
- การวางแผนกลยุทธ์ เมื่อปี 2551
- การสื่อสารทางธุรกิจ เมื่อปี 2551
- English General Conversation เมื่อปี 2552
- Complaint Management & Service Communication เมื่อปี 2552
- ก้าวสู่จุดสุดยอดด้วยการทำงานเชิงรุก เมื่อปี 2552
- การเป็นวิทยากรฝึกอบรมในองค์กร เมื่อปี 2552
- ผู้นำทีมที่ทรงประสิทธิผล เมื่อปี 2552
- เทคนิคการทำ Training Road Map และการวางแผนเพื่อเปลี่ยนพัฒนาบุคลากร เมื่อปี 2553
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร เมื่อปี 2553
- Functional Competency เมื่อปี 2555
- Training Road Map เมื่อปี 2555
- กลยุทธ์การให้บริหารที่เป็นเลิศ เมื่อปี 2556
- การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving & Decision Making) เมื่อปี 2556วิธีการฝึกอบรม :
บรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ และการฝึกปฏิบัติ

วันที่ และสถานที่ :
9 พฤษภาคม 2560
9.00 - 16.00 น.
สถานที่จัด : โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิทซอย 26

ฟรี
1) อาหารว่าง 2 มื้อ
2) อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
3) กระเป๋าผ้าและเอกสารฝึกอบรม
4) ใบประกาศผ่านการอบรม

โปรโมชั่นพิเศษวันนี้
สมัคร 2 ท่านเข้าอบรมได้ 3 ท่าน
สมัคร 3 ท่านเข้าอบรมได้ 5 ท่าน


Public Training & In-House Training
ที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี สมัครงานและด้านอื่นๆ
: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID: TessTraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com • ผู้ประกาศ :

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • เบอร์ติดต่อ :

  099-162-9559

 • อีเมล์ :

  Contact.tesstr@gmail.com

 • วัน-เวลา : 22 เม.ย. 60 00:39:04

 • IP ผู้ประกาศ : 171.6.156.61
 • ประเภท :ขาย
 • ราคา : 3,700 บาท
 • วิธีการชำระเงิน : --
 • วิธีการจัดส่ง : --
 • วันเริ่มประกาศ : 22 เม.ย. 60
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 22 พ.ค. 60

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข