Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

หมวดโฆษณา : หนังสือ เครื่องเขียน การศึกษา

หลักสูตร การจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

หลักสูตร การจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

ดร. สันติชัย อินทรอ่อน

3 พฤษภาคม 2560
ท่านละ 3,700 บาท
(ราคายังไม่รวม Vat)


สมรรถนะ หรือ Competency เป็นเทคนิคในการระบุถึงคุณลักษณะของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สมรรถนะถูกระบุว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีความเป็นเหตุเป็นผล สามารถระบุได้อย่างเจาะจงว่าตำแหน่งต่างๆ ควรมีคนที่มีคุณสมบัติประเภทใดเข้าทำงานจึงจะทำให้งานออกมาดีที่สุด สมรรถนะจึงเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยประโยชน์ของสมรรถนะไม่เพียงแต่ใช้เพื่อการสรรหา คัดเลือกเท่านั้น แต่ยังนำไปใช้ในการพัฒนา การเลื่อนตำแหน่ง การให้รางวัล รวมถึงการรักษาพนักงานด้วย
อนึ่ง สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการประเมินสมรรถนะ นอกเหนือจากการระบุถึงสมรรถนะที่จำเป็นต่อการดำรงตำแหน่งแล้ว ก็คือ การวัดหรือประเมินผลว่า ผู้ครองตำแหน่งมีคุณสมบัติตรงตามสมรรถนะที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งเทคนิคการสร้างเครื่องมือมีอยู่หลากหลาย มีจุดเด่นจุดด้อย และความเหมาะสมกับองค์การแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หลากหลาย จึงจะสามารถพัฒนาเครื่องมือให้ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับองค์การของตนเอง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการประเมินสมรรถนะ วิธีการ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้กันในปัจจุบัน
2. เพื่อให้สามารถพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะขึ้นใช้ได้เอง โดยเริ่มต้นจากเครื่องมือประเมินที่ง่ายที่สุดไปยังเครื่องมือที่ยากที่สุด
3. เพื่อให้เข้าใจวิธีการทดสอบความน่าเชื่อถือได้ของเครื่องมือ รวมถึงการนำเครื่องมือประเมินสมรรถนะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

- แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
- แนวคิดการประเมินสมรรถนะ
- วิธีการในการประเมินสมรรถนะ
- วิธีการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
- การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
- Workshop : การจัดทำเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ
- คุณภาพของเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

วิธีการสัมมนา บรรยาย ระดมสมอง ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา
วิทยากร ดร. สันติชัย อินทรอ่อน ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, Ph.d. Candidate หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจทรัพยากรบุคคลและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด
- นักวิจัย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้ช่วยที่ปรึกษา บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด


วิธีการฝึกอบรม :
บรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ และการฝึกปฏิบัติ

ฟรี
1) อาหารว่าง 2 มื้อ
2) อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
3) กระเป๋าผ้าและเอกสารฝึกอบรม
4) ใบประกาศผ่านการอบรม


กำหนดการ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
สถานที่ โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท
ราคา 3,700 บาท
โปรโมชั่น ชำระ 2 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่าน = 3 ท่าน
ชำระ 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 2 ท่าน = 5 ท่าน

Public Training & In-House Training
ที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี สมัครงานและด้านอื่นๆ
: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID: TessTraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com • ผู้ประกาศ :

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • เบอร์ติดต่อ :

  099-162-9559

 • อีเมล์ :

  Contact.tesstr@gmail.com

 • วัน-เวลา : 22 เม.ย. 60 00:24:55

 • IP ผู้ประกาศ : 171.6.156.61
 • ประเภท :ขาย
 • ราคา : 3,700 บาท
 • วิธีการชำระเงิน : --
 • วิธีการจัดส่ง : --
 • วันเริ่มประกาศ : 22 เม.ย. 60
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 22 พ.ค. 60

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข