Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

หมวดโฆษณา : หนังสือ เครื่องเขียน การศึกษา

ศิลปะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

ศิลปะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
วันที่อบรม 15 สิงหาคม 2560 | ราคา 7,800 บาท


หลักการและเหตุผล

หากเราสังเกตจะพบว่า ในแต่ละวัน ภายในองค์กรจะมีการนำเสนออยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์ การประชุม การสอนงาน การเสนอแผนงาน การขออนุมัติงบประมาณการรายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ ซึ่งการนำเสนอทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานเพื่อผลสำเร็จขององค์กรนั้นเอง
ผู้นำเสนอจึงควรต้องเข้าใจวัตถุประสงค์การนำเสนอในแต่ละรูปแบบที่มีอยู่ในองค์กร ต้องมีทักษะในการพูด มีเครื่องมือการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจง่ายแก่ผู้ฟัง มีการลำดับความความสำคัญการนำเสนอที่ดีเพื่อการบริหารเวลาการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม ต้องมีจิตวิทยาเพื่อสร้างแรงดึงดูดแก่ผู้ฟัง มีบุคลิกภาพที่สร้างการยอมรับและมั่นใจแก่ผู้ฟังการนำเสนอ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมรู้จัก เข้าใจรูปแบบและวัตถุประสงค์การนำเสนอที่มีอยู่ในองค์กร

2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมเรียนรู้ลักษณะของการนำเสนอที่ดี

3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ด้านจิตวิทยาการนำเสนอด้วยการแบบวิเคราะห์ผู้ฟัง

4. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีทักษะในการเตรียมเนื้อหาที่ดีก่อนการนำเสนอ

5. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีโอกาสฝึกการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำเสนอ

6. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้เกิดทักษะการตอบคำถามจากการนำเสนอได้อย่างชัดเจน

หัวข้อในการฝึกอบรม

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอที่มีอยู่ในองค์กร

2. ลักษณะของการนำเสนอที่ดี

3. จิตวิทยาการวิเคราะห์ผู้ฟัง

4. การเตรียมเนื้อหาการนำเสนอที่ดี

5. การจัดทำสื่อเพื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอ

7. การตอบข้อซักถามในการนำเสนอได้อย่างชัดเจน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมรู้จักการนำเสนอหลากหลายรูปแบบที่มีอยู่ในองค์กร และเข้าใจวัตถุประสงค์ของการนำเสนอแต่ละรูปแบบ

2. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อสร้างเทคนิคการนำเสนอน่าสนใจแก่ผู้ฟังได้มากขึ้น

3. ผู้เข้าอบรมสามารถเตรียมเนื้อหา ลำดับใจความสำคัญการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบสื่อเพื่อใช้ในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจโดยง่ายแก่ผู้ฟัง

5. ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดการ หลักสูตร “ศิลปะการนาเสนอ”
วันที่ 1 ของการอบรม
09:00-09:30 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอที่มีอยู่ในองค์กร
09:30-10:00 ลักษณะการนำเสนอที่ดี
10:00-10:30 ฝึกภาคปฏิบัติที่ 1
10:30-10:45 เบรคเช้า
10:45-11:30 จิตวิทยาการวิเคราะห์ผู้ฟัง
11:30-12:00 ฝึกภาคปฏิบัติที่ 2
12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:15 การเตรียมเนื้อหาและการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอที่ดี
14:15-14:30 เบรคบ่าย
14:30-15:30 ฝึกภาคปฏิบัติที่ 3
15:30-16:00 สรุปกระบวนการเรียนรู้ และตอบข้อซักถาม
วันที่ 2 ของการอบรม
09:00-10:00 การพัฒนาบุคลิกภาพในการนำเสนอ
10:00-10:15 เบรคเช้า
10:15-11:00 Information Graphic
11:00-12:00 การตอบข้อซักถามเพื่อการนำเสนอ
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:15 ฝึกภาคปฏิบัติที่ 4
14:15-14:30 เบรคบ่าย
14:30-15:30 ปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนอ
15:30-16:00 สรุปกระบวนการเรียนรู้ และตอบข้อซักถาม

วิทยากรฝึกอบรม อาจารย์ปิยะนุช บุญประคอง
การศึกษา
ปริญญาโท * บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี * บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
* ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ในการทำงาน มีประสบการณ์ในการทำงาน 21 ปี โดย 16 ปี ในสายงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 5 ปีในสายบริหารการตลาด และเป็นการทำงานกับองค์กรธุรกิจที่มีความหลากหลายประกอบด้วย อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จำนวน 13 ปี, ธุรกิจที่ปรึกษาจำนวน 3 ปี, ธุรกิจยานยนต์จำนวน 2 ปี, ธุรกิจ Muli-level marketing จำนวน 2 ปี, การธนาคารจำนวน 1 ปี

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26

Public Training & In-House Training
สอบถามฝ่ายบัญชี สมัครงาน และด้านอื่นๆ
Tel: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID : Tesstraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com • ผู้ประกาศ :

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • เบอร์ติดต่อ :

  099-162-9559 คุณฝน

 • อีเมล์ :

  Contact.tesstr@gmail.com

 • วัน-เวลา : 17 ก.ค. 60 06:39:15

 • IP ผู้ประกาศ : 171.7.111.252
 • ประเภท :ขาย
 • ราคา : 7,800 บาท
 • วิธีการชำระเงิน : --
 • วิธีการจัดส่ง : --
 • วันเริ่มประกาศ : 17 ก.ค. 60
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 16 ส.ค. 60

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข