Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

หมวดโฆษณา : หนังสือ เครื่องเขียน การศึกษา

ทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

ทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
(IDP to drive the company goal)

27 มิถุนายน 2560
ท่านละ 3,900 บาท
(ราคายังไม่รวม Vat)

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

คือ กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน และจะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากแผนพัฒนารายบุคคลนั้นถูกจัดทำให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและความต้องการขององค์กร ตามระบบสมรรถนะขององค์กร (Competency Training Roadmap) เพื่อให้มีบุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กร
สู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

- เรียนรู้หลักการในการทำ Competency Based Training Roadmap
- เรียนรู้หลักการ กระบวนการ ตลอดจนวิธีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP)
- เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของระบบ Competency ที่มีต่อการจัดทำแผน IDP
- สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน

หัวข้อการอบรม

1. แนวคิด และหลักการของ Individual Development Plan : IDP

· การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คืออะไร
· ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการทำ IDP
· บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และบทบาทในการจัดทำ IDP
· ลักษณะที่ดีของ IDP

2. องค์ประกอบการจัดทำ Training Roadmap

· การวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ (Competency) ขององค์กร
· Competency ปัจจัยที่นำมาใช้กำหนด IDP คืออะไร มีกี่ประเภท และมีความสำคัญอย่างไร?
· ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน (Job Description) ในแต่ละตำแหน่งงาน
· การวิเคราะห์หาสมรรถนะที่ต้องการตามขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
· หลักการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
· Competency และความสัมพันธ์ในการทำ Training Roadmap ทั้ง
Core, Function & Managerial Competency

3. ขั้นตอนการทำ IDP: Individual Development Plan

· การหาช่องว่างสมรรถนะหลักตาม Competency เพื่อสรุปประเด็นเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นรายบุคคล
o แบบประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap)
o การสังเกตพฤติกรรม
o การสัมภาษณ์แบบ ST-A-R
o ศูนย์ประเมิน (Assessment Center)
o การทดสอบ (Testing)
o การมอบหมายโครงการ
· การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับและประเภทของ Competency ทั้ง Core, Function & Managerial Competency
· การระบุเครื่องมือ/ วิธีการพัฒนาพนักงาน
oการฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)
oเครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน (Non – Classroom Training)
· การประชุมและหารือร่วมกันระหว่างผู้ที่ต้องพัฒนา หัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อกำหนดแผน IDP
· การติดตามและประเมินผลตามแผน IDP

Workshop :

- การวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ (Competency) ขององค์กร
- การวิเคราะห์หาสมรรถนะที่ต้องการตามขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
- การหาช่องว่างพฤติกรรมหลักตาม Competency รายบุคคล
ระยะเวลา : หลักสูตร 2 วัน (12 ชั่วโมง)

เทคนิคการฝึกอบรม

- การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
- อภิปรายกลุ่ม
- กรณีศึกษา (Case Study)

วิทยากรในการฝึกอบรม

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อดีตกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์กรชั้นนำหลายแห่ง
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลกว่า 25 ปี
เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาองค์กรทั่วไป
ผลงานเขียน “HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธการบริหารบุคคล” “SMART JD คำบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คล่องแคล่ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย”


ราคา บุคคลทั่วไป 3,900 บาท
สมาชิก/โอนก่อน 3,500 บาท
สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท
สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านล่ะ 2,900 บาท

Public Training & In-House Training
ที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี สมัครงานและด้านอื่นๆ
: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID: TessTraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com • ผู้ประกาศ :

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • เบอร์ติดต่อ :

  099-162-9559 คุณฝน

 • อีเมล์ :

  Contact.tesstr@gmail.com

 • วัน-เวลา : 20 พ.ค. 60 05:10:10

 • IP ผู้ประกาศ : 171.6.133.244
 • ประเภท :ขาย
 • ราคา : 3,900 บาท
 • วิธีการชำระเงิน : --
 • วิธีการจัดส่ง : --
 • วันเริ่มประกาศ : 20 พ.ค. 60
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 19 มิ.ย. 60

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข