Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

หมวดโฆษณา : หนังสือ เครื่องเขียน การศึกษา

การวางแผนและการควบคุมการผลิต

การวางแผนและการควบคุมการผลิต
(Production Planning & Control)
22 มิถุนายน 2560

ท่านละ 3,500 บาท
(ราคายังไม่รวม Vat)
หลักการและเหตุผล

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นแนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมจึงถูกคิดค้นขึ้นมาเป็นจำนวนมาก และได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น แนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่างๆ ในการผลิตออกไป ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอีกทั้งยังเหมาะสมกับเฉพาะบางอุตสาหกรรมเท่านั้น
หลักสูตรนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบต่างๆ ที่มีอยู่, ข้อดีข้อเสีย และรายละเอียดลึกๆ ของการบริหารจัดการแต่ละแบบ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ และนำหลักการบางส่วนไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการผลิตที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยในการพัฒนาผลิตภาพด้านแรงงานให้สูงขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. ให้ตระหนักรู้ถึงระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบต่างๆ
2. ให้สามารถเข้าใจถึงมุมมองการบริหารการผลิตในทุกๆ มิติ และข้อดีข้อเสีย
3. เรียนรู้หลักการคำนวณพื้นฐานที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการผลิต
4. สามารถนำแนวคิดเรื่องการบริหารการผลิต ไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างดี

เนื้อหาหลักสูตร

1. เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต
• ปัจจัยการผลิต (input), กระบวนการผลิต, และผลผลิต (output)
2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting) อย่างมืออาชีพ
• ประเภทของการพยากรณ์
• ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า
• กลยุทธ์การพยากรณ์โดยใช้รูปแบบอนุกรมเวลาและรูปแบบเหตุผล
3. การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
• กำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต
• การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
• การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เพื่อช่วยในการตัดสินใจการลงทุนในด้านต่างๆ
4. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ
• แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)
• ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)
5. เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร
• ระบบของ MRP
• ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ
6. กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ได้อย่างเหมาะสม
• เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ) ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต
• เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม
7. กลยุทธ์การจัดตารางการผลิต และการกำหนดงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• การจัดตารางการปฏิบัติการ, การกำหนดภาระงานและจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ
8. การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบแบบลีน (Lean) ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างไร

วิทยากรฝึกอบรม

ดร.ธงไชย แก้วสะอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
ประวัติการศึกษา :
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต อุตสาหการ (ฟิลิปปินส์)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (เนเธอร์แลนด์)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
- ที่ปรึกษาประจำศูนย์พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- วิทยากร ที่ปรึกษาอิสระ

ประสบการทำงาน :

- บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ – มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
- กรรมการบริษัท
- ISO 9001 & 14001 ADVISOR
- ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Quality & Environmental Management Representative)
- ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
- ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยโอโนโน่ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมดิโกล์ฟ จำกัด
- ผู้จัดการบริหารวัสดุ บริษัท บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จำกัด
- ผู้จัดการจัดซื้อ / ผู้จัดการบริหารวัสดุ / ผู้จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ บริษัท ผาแดง อินดัสตรี่ จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายบริหารวัสดุ บริษัท ที เอ็ม เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายบริหารวัสดุ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต / วิศวกรโครงการใหม่ / วิศวกรโรงงาน บริษัท ซันโยยูนิเวอร์แซลอิเล็คทริค จำกัด
- ช่างเทคนิค / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต บริษัท ยูเนี่ยนโยชิดะอุตสาหกรรม จำกัด

ความชำนาญพิเศษ :

- การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (ทั้งระบบ)
- การบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9000 : 2000กำหนดการ

วันที่ 22 มิถุนายน 2560
สถานที่ โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
ราคา 3,500 บาท
โปรโมชั่น ชำระ 2 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่าน = 3 ท่าน
ชำระ 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 2 ท่าน = 5 ท่าน

ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ

Public Training & In-House Training
ที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี สมัครงานและด้านอื่นๆ
: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID: TessTraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com • ผู้ประกาศ :

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • เบอร์ติดต่อ :

  099-162-9559 คุณฝน

 • อีเมล์ :

  Contact.tesstr@gmail.com

 • วัน-เวลา : 20 พ.ค. 60 05:16:40

 • IP ผู้ประกาศ : 171.6.133.244
 • ประเภท :ขาย
 • ราคา : 3,500 บาท
 • วิธีการชำระเงิน : --
 • วิธีการจัดส่ง : --
 • วันเริ่มประกาศ : 20 พ.ค. 60
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 19 มิ.ย. 60

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข