Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

หมวดโฆษณา : หนังสือ เครื่องเขียน การศึกษา

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
วันที่อบรม 21 กรกฎาคม 2560 | ราคา 3,900 บาท


หลักการและเหตุผล
จากสภาวะในปัจจุบันนี้การแข่งขันของธุรกิจถือว่ามีความรุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตสินค้าหรือภาคการบริการ รวมทั้งยังมีสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีนที่มีราคาถูกมาก (คุณภาพไม่พูดถึง) ส่งออกไปขายทั่วโลก ดังนั้นการที่องค์กรหรือบริษัทห้างร้านต่างๆ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดีขึ้นโดยจะต้องคำนึงถึงการผลิตค้าให้มีราคาต้นทุนที่ต่ำที่สุด ซึ่งความจำเป็นขององค์กรในสิ่งแรกๆ ที่ควรจะปฏิบัติก็คือ การพัฒนาพนักงาน (คน) ในทุกระดับ เพื่อให้มีการตอบสนองในเรื่องของต้นทุน (Cost) ที่ต้องการให้ลดลงและการผลิตที่ไม่ให้เกิดของเสียขึ้นในระบบ รวมถึงเรื่อง (Delivery) การจัดส่งสินค้าและบริการให้ถึงลูกค้าทันเวลา (ทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน) และในเรื่อง (Safety) ความปลอดภัยของพนักงานซึ่งมีความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมและดูแลอย่างเข้มงวด และเรื่อง (Morale) การสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน และเรื่องของคุณภาพ (Quality) ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก รวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อม (Environment) ที่เกิดขึ้นในการผลิตที่จำเป็นจะต้องควบคุมอย่างเข้มงวด
ดังนั้นการที่จะต้องให้พนักงานระดับปฏิบัติการ หรือ Operator สามารถปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จนั้นจำเป็นจะต้องมีพนักงานในระดับหัวหน้างานเป็นควบคุมและดูแล ซึ่ง “หัวหน้างาน” ถือว่าเป็นผู้ที่จะควบคุมงาน สั่งงาน ประสานงานกับพนักงานปฏิบัติการโดยตรง และวางแผนงาน รับงาน วิเคราะห์งาน แก้ไขงานที่มีปัญหา ป้องกันปัญหาของงานที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับระดับผู้จัดการต่อไป ดังนั้น “หัวหน้างาน” จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องระบบการทำงานในส่วนที่ตัวเองดูแลเป็นอย่างดีและจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องการควบคุมเวลา ค่าใช้จ่าย วิธีการ เครื่องจักร และที่สำคัญที่สุดคือเรื่อง “คน” โดยการควบคุมดูแล “คน” จำเป็นที่หัวหน้างานต้องเรียนรู้จากการทำงาน (เคยเป็นลูกน้อง) ที่ผ่านมาและเรียนรู้เรื่องของ “การเป็นผู้นำ” ซึ่งการอบรมใน หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร” จะสามารถช่วยในการเป็น ”หัวหน้างานที่ดี” ได้ และจะทำให้องค์กรนั้นมีความเจริญก้าวไกลและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ของทักษะและความเข้าใจในหลักการของการเป็นหัวหน้างาน
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของหัวหน้างาน
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมงานและการประเมินผลของหัวหน้างาน
5. เพื่อให้เข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญของการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการของการเป็นผู้นำและจูงใจในการทำงานของหัวหน้างาน

หัวข้อการสัมมนา
ความสำคัญของการเป็นหัวหน้างาน (เป็นหัวหน้างานเพื่ออะไร)
- หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

- ทักษะและความเข้าใจในหลักการเป็นหัวหน้างาน
- กิจกรรม Workshop
องค์ประกอบสำคัญของการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การเป็นผู้นำและการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ
- การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ของหัวหน้างาน
- กิจกรรม Workshop
วิธีการฝึกอบรม การบรรยาย และการแบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม Workshop
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม พนักงาน หัวหน้างาน วิศวกร และบุคคลที่สนใจ
วิทยากร ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์ (Mr. Narong Aresanasuwan)
ประวัติการทำงาน
Thai Union Frozen Products PCL. (TUF) ENGINEERING MANAGER
ROYAL CERAMIC INDUSTRY PCL. (RCI) MAINTENANCE ENGINEERING MANAGER
FESTO LTD. Industries Automation Engineering Consultant
INTEL CARD INDUSTRICS CO., LTD MAINTENANCE & OPERATION DEPARTMENT MANAGER
Thai cold rolled steel sheet PCL. (TCRSS) Electrical maintenance engineer
ประสบการณ์ร่วมในงานด้านอุตสาหกรรมประมาณ 22 ปี
- ด้านอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น, กระเบื้องปูพื้น, อิเลคทรอนิคส์
- ด้านอุตสาหกรรมการขายและติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบลม, ด้านระบบ Maintenance
- ด้านการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม, ด้านระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอุตสาหกรรม
- ศึกษาและดูงานด้านระบบ Maintenance และการผลิต เหล็กแผ่นรีดเย็น ที่ประเทศ ญี่ปุ่น 2 เดือน
- ศึกษาและดูงานด้านระบบ Maintenance และการผลิต กระเบื้องปูพื้น ที่ประเทศ อิตาลี 10 วัน
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร
- วิทยากรอบรมพนักงานให้ Thai Union Frozen Products PCL.
- วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท โรแยลเอเชียบริคแอนด์ไทล์ จำกัด
- วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท SPM อาหารสัตว์ จำกัด
- วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท ฉอยชิว จำกัด
- วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท SUN ARROW (Thailand) จำกัด
- วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท First Canned Food (Thailand) จำกัด
- วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
- วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท SUN KAO (Thailand) จำกัด
- วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท คูซุ่นเฮงหลี เท็กซ์ไทล์ จำกัด
- อาจารย์สอนพิเศษของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
- วิทยากรอบรมให้นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- อาจารย์สอนพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- วิทยากรพิเศษของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
- วิทยากรพิเศษรับเชิญอีกหลายสถานที่ มากกว่า 100 รุ่น

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี B.Ind.Tech อสบ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาโท MPA รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับผู้บริหาร) จากสถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาเอก DPA ปัจจุบันกำลังศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

Public Training & In-House Training
สอบถามฝ่ายบัญชี สมัครงาน และด้านอื่นๆ
Tel: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID : Tesstraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com

Public Training & In-House Training
สอบถามฝ่ายบัญชี สมัครงาน และด้านอื่นๆ
Tel: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID : Tesstraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com • ผู้ประกาศ :

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • เบอร์ติดต่อ :

  099-162-9559 คุณฝน

 • อีเมล์ :

  Contact.tesstr@gmail.com

 • วัน-เวลา : 17 ก.ค. 60 06:22:34

 • IP ผู้ประกาศ : 171.7.111.252
 • ประเภท :ขาย
 • ราคา : 3,900 บาท
 • วิธีการชำระเงิน : --
 • วิธีการจัดส่ง : --
 • วันเริ่มประกาศ : 17 ก.ค. 60
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 16 ส.ค. 60

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข