Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

หมวดโฆษณา : หนังสือ เครื่องเขียน การศึกษา

การดำเนินกิจกรรมกลุ่มQCCอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินกิจกรรมกลุ่มQCCอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effectiveness QCC by small group activity)
อบรมวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 (9.00-16.00)


หลักการและเหตุผล

ในสภาวะของสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา ทำให้การดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้นั้น มีความลำบากมากขึ้น หลายบริษัทจึงเน้นการสร้างผลกำไรจากการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งทำได้ง่ายกว่าวิธีการอื่น การนำเครื่องมือ QC Storyเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ จึงถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ จากวงล้อของเดมิ่งหรือ Deming Circle ซึ่งประกอบด้วย PDCA : Plan Do Check และ Action จนได้รับความนิยมไปในทุกวงการอุตสาหกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน ด้วยตัวบุคลากรภายในเอง ซึ่งหน่วยงานใดสามารถนำระบบ QC Story ไปใช้ได้อย่างจริงจัง จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้น ได้อย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดเวลาความสูญเปล่าจากการแก้ไขงาน การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในระดับพนักงาน ช่างเทคนิค หัวหน้างานและฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี

การใช้ กิจกรรม QCC ในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเองได้แล้วนั้น จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้น ได้อย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดเวลาความสูญเปล่าจากการแก้ไขงาน การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในระดับพนักงาน ช่างเทคนิค หัวหน้างานและฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
- เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ
- เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบด้วย QC 7 Tools
- เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
- เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม
- เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
- เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม


หัวข้อการอบรม

- องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
- การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน
- การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
- ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ QCC
- ข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
- เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
- แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
- ขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)
Workshop 1 การฝึกคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข
Workshop 2 การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน
Workshop 3 การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ (ตั้งชื่อกลุ่ม / คัดเลือกหัวหน้า, เลขา แนะนำสมาชิก / คัดเลือกหัวข้อ ปัญหา / การวางแผน / การตั้งเป้าหมาย)
- เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: หลักการทำงานเป็นทีม
- เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: เทคนิคการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
- เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC: เทคนิคการเสนอผลงาน
Workshop 4 ระดมสมอง Brainstorming (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา)
- PDCA ที่อยู่ในขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC
- ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
- ตัวอย่างกิจกรรม QCC
Workshop 5 การนำเสนอผลงาน QCC ของผู้เข้าอบรม
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำกิจกรรม QCC อย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ QCC ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น


วิธีการฝึกอบรม :
บรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ และการฝึกปฏิบัติ

วิทยากร :
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

วันที่ และสถานที่ :
วันพฤหัสฯ ที่ 27 เมษายน 2560
9.00 - 16.00 น.
โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซอย 26

Public Training & In-House Training
ที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี สมัครงานและด้านอื่นๆ
: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID: TessTraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com • ผู้ประกาศ :

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • เบอร์ติดต่อ :

  099-162-9559

 • อีเมล์ :

  Contact.tesstr@gmail.com

 • วัน-เวลา : 22 เม.ย. 60 00:10:56

 • IP ผู้ประกาศ : 171.6.156.61
 • ประเภท :ขาย
 • ราคา : 3,900 บาท
 • วิธีการชำระเงิน : --
 • วิธีการจัดส่ง : --
 • วันเริ่มประกาศ : 22 เม.ย. 60
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 22 พ.ค. 60

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข