Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

หมวดโฆษณา : หนังสือ เครื่องเขียน การศึกษา

กฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร

กฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร
วันที่อบรม 23 สิงหาคม 2560 | ราคา 3,900 บาท


ผู้บริหารขององค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ตลอดไปจนถึงการเลิกสัญญาจ้าง ซึ่งจะทำให้สามารถประยุกต์ใช้หลักกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน และช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกำไร และเติบโตอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายสูงสุดของหลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
เป้าหมายหรือผลลัพธ์จากการฝึกอบรม :
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล
2. เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
เนื้อหาการฝึกอบรม :
กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องรู้
- ทำความรู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานรวม 20 ฉบับ
- ย่อหลักกฎหมายแรงงาน 4 ฉบับที่ผู้บริหารงาน HR พลาดไม่ได้
- หลักการใช้กฎหมายสร้างความเป็นเลิศให้องค์กรอย่างยั่งยืน
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน สิทธิ หน้าที่ และอำนาจในการบริหาร
- สัญญาการจ้างงานประเภทต่างๆ บางอย่างไม่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายแรงงาน
- อะไรบ้างที่เป็นข้อบังคับหรือนิติสัมพันธ์ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
- ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างคืออะไร
หลักกฎหมายเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ
- ค่าจ้างและสวัสดิการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และถูกใจคนทำงาน
- หลักเกณฑ์การกำหนดวันหยุด วันลา เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา
- เงิน 4 ประเภท ที่นายจ้างต้องจ่าย หลักการจ่าย และบทลงโทษหากฝ่าฝืน
หลักกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ และการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน
- การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
- หลักการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย
- การสิ้นสุดสัญญาจ้าง และเงิน 3 อย่างที่นายจ้างต้องรับผิดชอบ
รูปแบบการฝึกอบรม : Group Coaching, Training และ Workshop
ระยะเวลาการฝึกอบรม : หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
วิทยากร : อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ (Sam)
- วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ และกฎหมายแรงงาน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท HERO Consulting จำกัด

Public Training & In-House Training
สอบถามฝ่ายบัญชี สมัครงาน และด้านอื่นๆ
Tel: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID : Tesstraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com • ผู้ประกาศ :

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • เบอร์ติดต่อ :

  099-162-9559 คุณฝน

 • อีเมล์ :

  Contact.tesstr@gmail.com

 • วัน-เวลา : 17 ก.ค. 60 06:44:07

 • IP ผู้ประกาศ : 171.7.111.252
 • ประเภท :ขาย
 • ราคา : 3,900 บาท
 • วิธีการชำระเงิน : --
 • วิธีการจัดส่ง : --
 • วันเริ่มประกาศ : 17 ก.ค. 60
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 16 ส.ค. 60

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข